Reklamácia

Reklamácie  


Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť VIVACO-SK,s.r.o. so sídlom: Ďurčiná 356, 015 01 ĎURČINÁ , IČO: 44422814.


 
Záruka vrátenia peňazí!Reklamačný poriadok

Pri reklamácii sa Vám budeme snažit vyjsť v ústrety a záležitosť bez odkladu riešiť. K rýchlemu a úspešnému vyriešeniu reklamácie dodržujte prosím nasledujúce podmienky.

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali je pokazený, nefunkčný alebo inak poškodený, oznámte nám zistené nedostatky čo najskôr e-mailom na adresu vivacosk.eshop@gmail.com, prípadne telefonicky alebo doporučene písomne bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí obsahovať popis zistených chýb (nedostatkov) a ich prejavov. Zistené chyby nám nahláste minimálne do 3 dní od prevzatia dobierky, a to vrátane dňa prevzatia. Potom bude s Vami dohodnutý spôsob a podmienky riešenia reklamácie. 

Ak je tovar (obal) poškodený pri prevzatí od zásielkovej služby (tzn. balík je potrhaný, vytečený tovar…), zásielku nepreberajte a okamžite ju vráťte po vodičovi späť! Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, za vzniknutú škodu zodpovedá poskytovateľ dopravy.

Tovar, ktorý reklamujete je nutné vrátiť doporučene na adresu predajcu tzn. VIVACO-SK, s. r. o., sklad: Kľače 151, 013 19  Kľače. Tovar musí byť zabalený, najlepšie s kópiou dokladu o zakúpení. Záručná doba začína plynúť dňom expedície tovaru.

Reklamácia, vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inej dobe.

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje nemá chybu alebo sa naň nevzťahuje záruka, je povinný uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavovaním reklamačného procesu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na chyby tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani  poskytnutá záruka.


V súlade so zákonom č. 250/2007 z.z, umožní predávajúci kupujúcemu počas 14 dní od prevzatia tovaru, tento tovar bez udania dôvodu vrátiť. Tovar však musí byť vrátený doporučenou poštou na adresu predajcu. Tovar vracia kupujúci na vlastné náklady. Tovar nemožno vrátiť na dobierku (takto vrátený tovar nebude predajcom prijatý späť). Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka do 10 dní od prevzatia vráteného tovaru (poštovné na vrátenie tovaru sa nevracia). Ak nebudú splnené niektoré z vyššie uvedených podmienok, nebudeme schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.