Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).


Kontaktné údaje a prevádzkovateľ

Sme spoločnosť VIVACO-SK, s. r. o., Ďurčiná 356, 01501 Ďurčiná, IČO: 44422814, ktorá prevádzkuje webové stránky www.vivaco.sk. Vaše údaje spracovávame ako správca.
Kontaktné údaje: VIVACO-SK, s. r. o. Ďurčiná 259, 015 01  Ďurčiná, 0902 209 200 e-mail: vivacosk.eshop@gmail.com - môžete sa na nás obrátiť s otázkou o spracovaní osobných údajov, prípadne  so žiadosťou o ich úpravu
Zodpovedný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika E-mail: statny.dozor@pdp.gov. sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/  - v prípade, že máte podozrenie, že s Vašimi údajmi nezaobdhádzame podľa zákona


Rozsah

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.  Ak spoločnosť spracúva vaše údaje na základe zmluvy alebo v súlade s právom, polia na zadávanie údajov sa zobrazujú ako povinné. Tieto povinné polia nájdete napríklad v priebehu objednávky. Ak povinné informácie nebudú zadané, nebudeme vám schopní poskytnúť naše služby. Pokiaľ bude možné zadať dodatočné osobné údaje do voliteľných polí, môžete sa rozhodnúť, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Ak chcete uzavrieť, uskutočniť alebo vypovedať zmluvu alebo objednávku, budete musieť zadať svoje osobné údaje. Ide napríklad o tieto údaje:

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
1. Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
2. Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
3. Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
4. Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
5. Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne.

Spracovanie objednávky tiež zahŕňa dodávku objednaného tovaru, spracovanie platby a zasielanie elektronických potvrdení objednávok , faktúr a správ o odoslaní. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a našou spoločnosťou. Okrem prípadov, keď vaše kontaktné údaje použijeme na účely priameho marketingu, uchovávame údaje, ktoré sme získali s cieľom splniť zmluvu, do skončenia zákonom stanovenej a prípadnej zmluvnej záručnej lehoty a záručných práv. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a v období záväzne stanovenom právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia.


Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:

1. právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
Aby sme mohli vybaviť vašu písomne podanú žiadosť, sme povinní dôkladne overiť vašu totožnosť. Pochopte, prosím, že si vyhradzujeme právo požadovať ďalšie informácie alebo doklad totožnosti, a to podľa stupňa závažnosti daných údajov. Tento postup slúži predovšetkým na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.
2. právo na opravu v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
3. právo na vymazanie v súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
4. právo na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
5. právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
6. právo namietať/odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. d) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).


Prístup, prenosnosť údajov
Kedykoľvek máte právo na bezplatné potvrdenie o údajoch, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú. Okrem toho máte právo na prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, buď vám osobne, alebo prevádzkovateľovi tretej strany.
Ak si želáte zaslať potvrdenie týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame, alebo ak požadujete prenos týchto údajov, kontaktujte nás písomne na adrese vivacosk.eshop@gmail.com
Upozorňujeme, že môžeme prenášať len tie údaje, ktoré sú založené na poskytnutom súhlase alebo na zmluve.

Oprava, výmaz a obmedzenie
Na základe vašej žiadosti opravíme, zablokujeme alebo odstránime údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré boli spracované, pod podmienkou, že tomu nebránia iné zákonné ustanovenia (napríklad povinnosť uchovávať údaje vyplývajúca zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontaktujte nás písomne na adrese viacosk.eshop@gmail.com
Svoje údaje môžete kedykoľvek zobraziť, opraviť alebo odstrániť vo svojom používateľskom konte v časti „Môj účet“ s použitím prihlasovacieho mena a hesla.

Odvolanie súhlasu/námietka
Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia. Kontaktujte nás písomne na adrese VIVACO-SK, s.r.o. Ďurčiná 356, 015 01 alebo správou na vivacosk.eshop@gmail.com. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu vivacosk.eshop@gmail.com alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov. Ak sa chcete odhlásiť od odberu newsletteru, na konci newsletteru nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu zrušiť svoju registráciu na odber newsletteru v časti „Môj účet“ na adrese www. vivaco.sk.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa chcete priamo obrátiť na príslušný dozorný orgán, kontaktné údaje nájdete v časti Kontakté údaje a prevádzkovateľ (statny.dozor@pdp.gov. sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ )Prenos údajov

Nezverejňujeme vaše údaje tretím stranám na predaj a prenájom. Pokiaľ budú vaše údaje spracúvané poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb zákazníkom, doručovaní našich výrobkov a tvorbe a zasielaní reklamných materiálov, rozsah prenesených údajov bude obmedzený na nutné minimum. Výberu partnerov v rámci spracúvania sprostredkovateľom venujeme veľkú pozornosť a naši partneri sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôveryhodným spôsobom a dodržiavať normy týkajúce sa ochrany údajov. Naši partneri nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu, ani tieto údaje nesmú sami používať na komerčné účely. Spolupracujeme tiež so zmluvnými partnermi a spolupracovníkmi. Spolupracovníkov si starostlivo vyberáme. Naši spolupracovníci nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu. Naši spolupracovníci môžu spracúvať údaje, ktoré sa postupujú takýmto spôsobom, len na účely vybavenia vašej objednávky.

V rámci spracúvania poskytujeme vaše údaje týmto adresátom:
poskytovatelia tlačových služieb, zasielatelia reklamy,
poskytovatelia IT služieb,
poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia poštových a dodávateľských služieb,
spoločnosti vykonávajúce prieskum trhu a názorov,
distribútori newslettru.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Prihlásenie pomocou zákazníckej funkcie „Môj účet“

Aby váš nákup bol v čo najväčšej možnej miere používateľsky ústretový, poskytujeme možnosť trvalého uloženia osobných údajov na zákazníckom konte zabezpečenom pomocou hesla. Registrácia je dobrovoľná. Po vytvorení používateľského účtu nie je nutné opakovane zadávať údaje. Okrem toho údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s vaším používateľským účtom, môžete kedykoľvek zobraziť. Máte tiež možnosť opraviť údaje alebo odstrániť používateľský účet. Upozorňujeme, že odstránenie používateľského účtu online vedie len k jeho odstráneniu v systéme webového obchodu. Nemusí to však znamenať jeho odstránenie v nadväzujúcich systémoch. Po odstránení požívateľského účtu by sa mali odstrániť všetky údaje, ktoré s ním súvisia, okrem údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávok zákazníkov. Okrem údajov požadovaných v čase objednávky si tiež musíte určiť svoje vlastné heslo s cieľom nastaviť používateľský účet. Toto heslo sa spolu s e-mailovou adresou používa pri prístupe k používateľskému účtu.

Oznamovanie

Na základe objednávok ďalej získavame základné obchodné číselné údaje a hodnotíme ich bez spojenia s konkrétnymi osobami. Cieľom tohto postupu je obchodná optimalizácia našich procesov. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem). Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.

Logistika

Na účel sledovania zásielky, ako aj zaslania oznámenia o balíku, pošleme vašu e-mailovú adresu, dodaciu adresu a telefónne číslo prepravným spoločnostiam. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sro,Vložkač.:9084/S

Slovak Parcel Service s.r.o.,so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B.

pokiaľ s tým budete súhlasiť v priebehu objednávky.

Právny základ pre zverejnenie údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.


Zákaznícka podpora

Aby sme vám mohli rýchlo pomôcť v priebehu objednávky alebo po nej, ponúkame vám zákaznícku podporu.
Vo všeobecnosti môžete požiadať o radu bez toho, aby ste museli zverejňovať informácie týkajúce sa vášho používateľského konta. Pokiaľ si však riešenie vášho problému (napríklad vyjasnenie otázok týkajúcich sa používateľského konta, hlásenie straty, žiadosť o prístup k osobným údajom) nutne vyžiada identifikáciu, požadované osobné údaje slúžia len na účely overenia vašej totožnosti, vybavenia vašej záležitosti a zabezpečenia kvality.
V záujme riešenia vášho problému budeme od vás okrem iného vyžadovať tieto informácie:
krstné meno, priezvisko,
fakturačnú a dodaciu adresu,
e-mailovú adresu,
číslo objednávky,
podľa okolností telefónne číslo,
podľa okolností ďalšie identifikačné prvky v záujme overenia vašej totožnosti.

Právny základ pre prijatie objednávky a/alebo skúmanie objednávky a doručenia a pre zaobchádzanie s vráteným tovarom predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu s nami. V rámci uplatnenia vašich práv a na účely posúdenia legitímnosti spracúvame vaše údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, t. j. údaje sme povinní spracúvať zo zákona. Právny základ pre spracúvanie údajov v rámci riešenia sťažností (aj na lokalitách sociálnych médií) predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme dosiahli spokojnosť zákazníkov, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Vaše údaje uchovávame až do uplynutia zákonom stanovenej a/alebo prípadnej zmluvnej lehoty uchovávania, lehoty záruky a záručných práv a/alebo povinností týkajúcich sa predloženia dôkazov.

V súvislosti s príspevkami používateľov umiestnenými na facebookovej stránke VIVACOSK alebo na iných sociálnych sieťach je nutné, aby sa používatelia oboznámili so zásadami ochrany súkromia príslušných sociálnych sietí.


Postupy vymazávania údajov

Upozorňujeme vás, že spoločnosť pravidelne kontroluje správnosť údajov, ktoré uchováva. Právny základ pre spracúvanie údajov v rámci postupu vymazávania predstavuje článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, t. j. máme zákonnú povinnosť kontrolovať správnosť údajov, ktoré uchovávame.

Oznamovanie príslušných postupov zákazníkom

Vyhradzujeme si právo informovať vás v prípade príslušných postupov prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré uchovávame. Takéto postupy môžu mať vplyv na vašu objednávku (napríklad oneskorenie dodávky), môžu však obsahovať aj varovania (napríklad opatrenia v rámci stiahnutia výrobku z trhu). Spracúvanie vašich údajov na účely priameho marketingu je vylúčené, okrem prípadov, keď ste nám poskytli svoj súhlas s takýmto spracúvaním. Právny základ pre použitie vašich kontaktných údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme informovali zákazníkov o príslušných postupoch, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Navštevovanie našich webových lokalít

Pri prístupe na naše webové lokality budú získané určité údaje. Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme a používame ich len na ponuku individuálneho marketingového obsahu, zvýšenie príťažlivosti a zlepšenie obsahu a funkcií našej webovej lokality. Ukladáme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky posiela váš prehliadač. Ide o tieto informácie:
typ/verzia prehliadača,
použitý operačný systém,
adresa URL odkazujúceho servera (naposledy navštívená stránka),
hostiteľské meno pristupujúceho koncového zariadenia (adresa IP),
dátum a čas prístupu na server,
v prípade smartfónov, tabletov a ďalších koncových mobilných zariadení: výrobca/model.

Nedochádza k žiadnemu ukladaniu týchto údajov v súvislosti s konkrétnou osobou. Nedochádza ani ku kombinovaniu týchto údajov s ďalšími zdrojmi údajov.
Právny základ pre spracovanie vašej adresy IP predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov spracúvania:
zaručenie bezproblémového pripojenia,
zaručenie pohodlného používania našej webovej lokality
posúdenie zabezpečenia a stability systému.

Vašu adresu IP vo všeobecnosti uchovávame v anonymnej podobe a v priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnej osobnej analýze. Celá adresa IP sa ukladá len na účely sledovania technických chýb a pokusov o hacking, ako aj na účely zaznamenania obsahu, napríklad pri odbere newslettra.
IP následne včas odstránime po skončení vašej návštevy.

Reklama a Marketing

Údaje našich zákazníkov spracúvame na účely priameho marketingu v súlade so zákonnými ustanoveniami. V priebehu tohto postupu konkrétne zabezpečujeme, aby naše služby boli čo najviac prispôsobené vašim požiadavkám. Používame hodnoty pravdepodobnosti a snažíme sa, aby sme vám v ideálnom prípade predkladali len taký reklamný obsah, aký vás zaujíma.
Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu vivacosk.eshop@gmail.com alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov.
Ak sa chcete odhlásiť od odberu newslettru, na konci newslettra nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber v časti „Môj účet“ na adrese www.vivaco.sk
Pokiaľ vznesiete námietku, vaša uvedená kontaktná adresa bude zablokovaná z hľadiska nadväzujúcich procesov súvisiacich s reklamou. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch je možné zasielanie reklamných materiálov aj po vznesení námietky. Dôvody sú technickej povahy a neznamená to, že sa vašou námietkou nezaoberáme.
Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje paragraf 62, odsek 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách a článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Vaše údaje poskytujeme našim obchodným partnerom:
na účely zasielania reklamných materiálov
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.

Poštová reklama

Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu, budeme k vám pristupovať ako k bežnému zákazníkovi. V takom prípade spracúvame vaše poštové kontaktné údaje bez vášho konkrétneho súhlasu s cieľom informovať vás týmto spôsobom o našich ponukách a službách.
Ako zákazník budete poštou dostávať katalógy, letáky, darčekové poukazy a podobné reklamné materiály. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej poštovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na vivacosk.eshop@gmail.com, bez akýchkoľvek nákladov.

Hodnotenie nákupu

Ako zákazník budetedostávať e-mailom žiadosť o hodnotenie nákupuod HeurekaShoppings.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727. Tento e-mail dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber newsletteru, alebo nie. V rámci tohto postupu striktne dodržiavame právne predpisy. V takomto prípade používame vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v priebehu nákupu, s cieľom propagovať naše vlastné výrobky, ktoré ste si kúpili na základe zadania príslušnej objednávky. Ak si neželáte uviesť vaše meno, môžete nákup hodnotiť anonymne. V takom prípade sa nezobrazí žiadne meno.Okrem toho sa hodnotenia výrobkov analyzujú a posudzujú.K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza dovtedy, kým nebude doručená námietka. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej e-mailovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na vivacosk.eshop@gmail.com, bez akýchkoľvek nákladov.

Newsletter

Newsletter vám umožní dostávať pravidelné e-mailové informácie o našich
Ak sa chcete odhlásiť z odberu newsletteru, na jeho konci nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber newsletteru v časti „Môj účet“ na adrese www.vivaco.sk

Prostredníctvom individuálnych funkcií v rámci newsletteru môžeme štandardizovaným automatizovaným spôsobom sledovať, aký obsah zvlášť zaujíma našich zákazníkov. Výsledky tejto analýzy v pseudonymizovanej forme používame výlučne na účely zlepšenia našich služieb a ich prispôsobenia týmto požiadavkám. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu výsledkov v súvislosti s konkrétnou osobou. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti analýze vašich údajov v pseudonymizovanej forme s cieľom zlepšiť naše služby, a to tak, že budete kontaktovať vivacosk.eshop@gmail.com
K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza v období 5 rokov od registrácie alebo 5 rokov od posledného použitia akéhokoľvek hypertextového odkazu doručeného v newsletteri.

Súvisiace články:
Zásady používania cookies