Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti VIVACO-SK, s. r. o.
Ďurčiná 356
015 01 ĎURČINÁ  
mapa sk
Tel.:
Tel.:
E-mail:
Web:
0917 646 503
0902 209 200
vivacosk@gmail.com
www.vivaco.sk
 
IČO:
DIČ:

IČ DPH:
44422814
2022687524
SK2022687524
OR OS v Žiline odd.Sro vl.č.50244/L
Banka:
SWIFT:

Čislo účtu:
IBAN:
Tatra banka,a.s.
TATRSKBX
2624789424/1100
SK13 1100 0000 0026 2478 9424

Sklad a distribúcia
VIVACO-SK, s.r.o
Kľače 151 
013 19 Kľače
 

Pre objednávky:  

Tel.:

E-mail:
0902 209 200

vivacosk.eshop@gmail.com
Ďalšie informácie o firme:


Naša firma VIVACO-SK je zapojená do projektu EU:
Fotovoltický zdroj elektrickej energie v spoločnosti VIVACO-SK, s.r.o.“ 

SK2


Názov projektu:

„Fotovoltický zdroj elektrickej energie v spoločnosti VIVACO-SK, s.r.o.“

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu s názvom „Fotovoltický zdroj elektrickej energie v spoločnosti VIVACO-SK, s.r.o.“ je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom výstavby zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti VIVACO-SK, s.r.o..

Zazmluvnená výška NFP:

42 683,69 EUR

Hlavná aktivita projektu:

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny“ a podporných aktivít, zameraných na externé riadenie projektu a zabezpečenie informovanosti verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR, ktoré bude žiadateľ financovať z vlastných zdrojov.

V dôsledku realizácie projektu bude podporený jeden podnik (P0290) a tiež budú naplnené tieto hodnoty merateľných ukazovateľov:

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov (P0706): 0,0261 MW

Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (P0705): 0,0261 MWe

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE (P0080): 24 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (P0103): 4,008 t ekviv. CO2

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.


Webové sídlo RO -
www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO -
www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR - 
www.partnerskadohoda.gov.sk
sk plagát