Pravidla soutěží
Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Vivaco s.r.o.

Pořadatel:
Soutěž pořádá společnost Vivaco s.r.o. se sídlem Třída Edvarda Beneše 1534/62 500 12 Hradec Králové IČO: 25959263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1476(dále jen „organizátor“).


Účast v soutěži:
1) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
2) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
3) Každý soutěžící se může zúčastnit během roku každé soutěže, v každé jediné však může soutěžit pouze 1 krát. Ze soutěže jsou vyloučeny profily založené za účelem soutěžení na Facebooku.
4) Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
5) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
6) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
7) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/# .
Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora v Poznámkách.


Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.
2) Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.


Mechanismus soutěže
1) Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
2) Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.


Výhry a jejich předání
1) Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
2) Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Vivaco s.r.o. Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře.
3) Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.
4) Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
5) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
6) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
7) Výhry nejsou soudně vymahatelné.
8) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.
9) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.