Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, nustatantis Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo (toliau - "Vivaco.lt") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Vivaco.lt interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Pirkėjas priima visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigoja jų laikytis.¨

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas Vivaco.lt pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Pirkėjo ir Vivaco.lt sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Vivaco.lt el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
 • jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę, apie tai raštu pranešdamas Vivaco.lt per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba jos išvaizda nebuvo pakeista.

Pirkėjas įsipareigoja:

 • priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio). Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti Vivaco.lt el.parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
  naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;

Vivaco.lt turi teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles ar el.parduotuvės veikimo sąlygas.

Vivaco.lt įsipareigoja:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus atvejus;
 • pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė

 • Pirkėjas atsako už jam suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio) atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Pirkėjo atpažinimo kodu, Vivaco.lt šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
 • Pirkėjas visiškai atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
 • Pirkėjas visiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis el.parduotuve;
 • Vivaco.lt neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygu pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Vivaco.lt neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite Vivaco.lt adresu, nurodytu el.parduotuvės Meniu skilties srityje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.