Pravidlá súťaží

Všeobecné pravidlá súťaží na facebookových a instagramových stránkach spoločnosti VIVACO-SK, s.r.o.

Organizátor:

Súťaž vyhlasuje spoločnosť VIVACO-SK, s.r.o. so sídlom Ďurčiná 356, 0150 01, IČO:44422814, zapísaná OR OS v Žiline odd.Sro vl.č.50244/L (ďalej len organizátor)

Účasť v súťaži:

1) Účastníkom súťaže sa stáva každý účastník, ktorý akceptuje pravidlá súťaže, spĺňa tieto podmienky a zašle prostredníctvom komentára na Facebooku odpoveď na súťažnú otázku. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zväzujú dodržať jej pravidlá.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba od 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

3) Každý súťažiaci sa môže zúčastniť počas roka každej súťaže, v každej jedinej sa môže súťažiť len jedenkrát. Zo súťaže sú vylúčené profily založené za účelom súťaženie na Facebooku.

4) Organizátor nemusí uchovávať dotazy účastníkov a nemá povinnosť na ich dotazy odpovedať.

5) Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede vulgárne, zosmiešňujúce, rasistické alebo iným spôsobom urážlivé a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia.

6) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

7) Pravidlá súťaže rešpektujú pravidlá Facebooku: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#

8) Pravidlá súťaže sú uverejnené na odkaze:

Každý účastník súťaže je povinný sa zoznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre neho účasťou v súťaži stávajú záväznými. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť pravidlá, pokiaľ si to vyžadujú okolnosti konania súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to oznámené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám a zverejnené na facebookovej stránke organizátora v Poznámkach.

Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

1)     Účastník súťaže poskytujte vložením komentára ako odpovede na súťažnú otázku organizátorovi výslovný súhlas s tým, aby organizátor spracoval ním poskytnuté osobné údaje (meno, priezvisko, facebookové meno a prípadne doručovacia adresa) vo svojej marketingovej databáze a databázach všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky obchodu a služieb. Údaje budú uložené a spracovávané organizátorom po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom k účelu spracovania, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu..

2)     Organizátor súťaže týmto informuje každého účastníka súťaže, ktorý poskytol v súťaži svoje osobné údaje ku spracovaniu predchádzajúceho bodu o jeho právach vyplývajúceho zo zákona Zákon č. 18/2018 Z. z. 221/2019 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon), t.j. o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že účastník má právo prístupu k nim a má právo pri porušení zákona obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o vykonanie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona. Súhlas na spracovanie osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomne na adresu organizátora alebo e-mailom na adresu

Mechanizmus súťaže

1) Súťaž bude prebiehať vždy v období uvedenom v oznámení o príslušnej súťaži.

2) Zo všetkých správnych odpovedí, ktoré boli účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období vyžrebuje organizátor výhercov. Počet výhercov bude vždy určený v oznámení o príslušnej súťaži.

Výhry a ich odovzdanie

1) Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži.

2) Každý výherca bude informovaný o výhre na facebookovej stránke vivaco.sk. Zároveň odošle organizátor víťazom súkromnú facebookovú správu s informáciou o výhre.

3) Účastník je povinný do 3 dní doručiť organizátorovi odpoveď na predmetnú informačnú správu o výhre, v ktorej uvedie svoje celé meno a platnú doručovaciu adresu v Slovenskej republike spolu s telefónnym číslom pre kuriéra, ktorým výhru organizátor odošle na zadanú adresu. Organizátor odošle výhru čo najskôr, najneskôr však do30 dní po dodaní potrebných kontaktných údajov výhercom.

4) Výhry budú odoslané prepravnou spoločnosťou na zadanú adresu v Slovenskej republike.

5) V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť, prideliť konkrétnemu výhercovi bez zavinenia na strane organizátora, či výherca nezašle v stanovenej dobe svoju odpoveď s adresou, prepadá výhra organizátorovi súťaže.

6) Organizátor nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania počas prepravy.

7) Výhry nie sú súdne vymáhateľné.

8) Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Výhry v súťaži predstavujú jednostranné dobrovoľné plnenie organizátora, účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné od organizátora alebo od osôb, s ktorými organizátor pri zaistení súťaže spolupracuje požadovať či vymáhať alternatívne plnenie. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti ani vymeniť za iné, nepeňažné plnenie. Reklamácia výhier je vylúčená.

9) Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom účasťou či s užívaním výhry.